Marchesani Luigi, medico, storico, [Vasto, Ch, 1802 - Vasto, Ch, 1870]