J. Lisac, Dvije strane medalje. Dijalektolo??ki i jezi??nopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, Knji??evni krug, Split 2012, pp. 312